Investigació + Desenvolupament

“Alimentador Rocket redissenyat des de zero. Mantenint les proporcions internes per una combustió eficient, s’ha aportat robustesa, visió de foc frontal i lateral, major autonomia i facilitat en el seu manteniment.”

Com funciona?

Les estufes de massa tèrmica o d’alta inèrcia tèrmica, tenen una cambra de combustió a partir de la qual es construeix un circuit de tir per on és conduïda la flama i el gas del fum d’alta temperatura per uns conductes recoberts de massa tèrmica, fins arribar a la sortida de fums. Aquest circuit està construït amb maons refractaris i/o maons massissos que acumulen tota la calor de la combustió irradiant-lo posteriorment, poc a poc, cap a la resta de l’habitatge. La massa tèrmica d’aquestes estufes varia segons la superfície a escalfar, però pot ser superior als 3.000 kg. de pes per una casa unifamiliar, essent aquesta massa tèrmica un dels motius que fa que sigui tant eficient.

Utilitzem a més a més canonada d’acer inoxidable doble amb aïllament tèrmic que fa que la conducció de fums sigui estanca i no perdi potencia de tiratge. També evita la condensació d’aigua i facilita el manteniment del sistema.

El combustible més freqüent que utilitzen les estufes acumuladores de massa tèrmica és la llenya. Però també hem implementat un cremador de pellet i/o pinyols d’oliva en paral·lel per a dotar-les de més autonomia. (veure imatges a l’annex)

Les estufes de massa tèrmica tenen dels menors consums de llenya que es pot donar en una estufa, i varia segons la superfície a calefactar, però oscil·la entre 10 i 20 kg. de llenya al dia per a una casa unifamiliar d’uns 120m2. Això indica un consum aproximat de 2.500 kg a l’any, valor molt inferior al consum mitjà de les vivendes actuals al nostre país.

La calor que emeten les estufes acumuladores o de massa tèrmica és per radiació, i es tracta de la de més qualitat. No aixeca pols i escalfen i assequen les parets. Gràcies a materials com l’argila per a la seva construcció, no resseca l’ambient mantenint una humitat relativa òptima i l’aire esdevé més sa degut a que és més ric en ions negatius.

La potencia aproximada es d’uns 15 kW. Però la diferencia respecte a les altres estufes d’igual o més potencia, resideix en la manera sostinguda en la que emet la calor i la penetrabilitat de la radiació tèrmica en la massa de la pròpia casa i dels bens immobles.

Consum aproximat per a 120 m2 durant 6 mesos de fred

2.500 kg a l’any

Potencia aproximada amb el Model Duo Pro

15 KW

Extracte de les Bases Especifiques de la Diputació de Barcelona, per a la Concessió de les Subvencions, Pàg. 17/39

“Si vius en un parc natural o zona protegida de Catalunya, et podem sol·licitar la subvenció de fins al 100% de la teva estufa de massa tèrmica!”

Per a la Valoració de les sol·licituds per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa es tindran en compte els criteris que es relacionen a continuació, essent els quatre punts la màxima puntuació:

Calefacció intern: Sí

Instal·lació nova lligada al sistema de calefacció intern de l’edifici.

Xarxa de Distribució de Calor: Sí

Instal·lació nova connectada a una xarxa de distribució de calor.
(En aquest cas aquesta xarxa seran els quatre bancals-llit tèrmics per on circularan els gasos calents i homogeneïtzaran la temperatura a tota la casa.)

Combustible de llenya o estella: Sí

Instal·lació nova que utilitzi llenya o estella.
(A més a més pellet i/o pinyols d’oliva per a més autonomia.)

Rendiment igual o superior al 90%: Sí

Instal·lació amb un rendiment igual o superior al 90%.
(Arriba al 93,5% un cop la cambra de primera i segona combustió arriben a cotes altes de temperatura, voltants dels 1150 ˚C)
https://www.youtube.com/watch?v=Yjj7GALlnpY